200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
15
ผู้ชมเมื่อวาน
101
ผู้ชมเดือนนี้
1,634
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,975
ผู้ชมปีนี้
20,301
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
27,204

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565
14 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม(พิเศษ)
09 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2565
08 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
02 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
06 พ.ค. 2565

กิจกรรม

ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและ รพสต.บ้านขะจาว ร่วมกับ CG ตำบลฟ้าฮ่ามบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น ทต.ฟ้าฮ่าม หมู่ 3 ด้วยวิธีประ คลิกดูไฟล์ [11 ส.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. และรางระบายน้ำพร้อมฝาคสล. ซอยนิ่มซี่เส็ง หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม โ คลิกดูไฟล์ [01 ส.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 121/129 ถึงบ้านเลขที่ 117 ในหมู่บ้านฟ้าฮ่าม คลิกดูไฟล์ [01 ส.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่่าม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ คลิกดูไฟล์ [18 ก.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ๋าม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ คลิกดูไฟล์ [11 ก.ค. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(11/08/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566(11/08/65) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (03.08.65) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ลง21/07/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(24/02/65) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6500013 13 ส.ค. 2565 สุนัขจรจัดในซอยป่าแก3 ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย สุณียxxx
6500012 31 พ.ค. 2565 คดีเรื่องถุงขยะ ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ภัคณิxxx
6500011 26 พ.ค. 2565 เพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้าน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นางสาxxx
6500010 25 พ.ค. 2565 ติดต่อไม่ได้เลยยยยยย ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย อัจฉรxxx
6500009 22 พ.ค. 2565 น้ำท่วมขัง ถึง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ชูเกีxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย อปท.  
นางสุนันทา แสวงธีรกูล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2565
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุด


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


มาตราการป้องกันโควิด-19ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email

ปิด