username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
38
ผู้ชมเมื่อวาน
72
ผู้ชมเดือนนี้
1,799
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,255
ผู้ชมปีนี้
4,054
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558

 
กิจกรรม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


ประชุมอนุกรรมการสปสช.เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการปี2564

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2564

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน ซ่อมแซมไฟถนน (ไฟกิ่ง) หมู่6 พิมานแก้ว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำปี 2564 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำปี 2564 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกันทำความสะอาดตลาด Big cleaning day

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นำคณะสโมสรโรตารี่ เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตรวจสารปนเปื้อน E.coli Coliform Bacteria ในน้ำประปา

ประชุม นวัตกรรมการพัฒนาเมืองฟ้าฮ่ามตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะสู่เมืองยั่งยืน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ นำเสนอโครงการ

การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 1

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมเสริมพลังและรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ อาสาสมัครสาธารณสุ

กิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมคณะทำงาน ศูนย์การประสานงานป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลิตหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการจิตอาสา

การประชุมเพื่อรับฟังแผนการดำเนินการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสายรัดข้อมือติดตามระบบสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบาง

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดย กองสวัสดิการสังคม เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีลอยกระทง "ยี่เป็ง" ประจำปี 2563

ท่านนายกฯร่วมงานประเพณีลอยกระทง บ้านแม่คาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม แห่ผ้าป่าสามัคคี

ขบวนแห่พระมหาอุปคุตเจ้าและพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิง

แสดง ความยินดี นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม รับโล่ห์ผู้ทำคุณประโยชน์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มช.

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด และกำจัดขยะในที่สาธารณะ Big Cleaning Day

ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเผาวัชพืช บ้านขะจาว

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1/2564

ยินดีต้อนรับข้าราชการที่โอนย้ายมาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต้อนรับ สว.ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา

ประชุมโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

งาน ภาคภูมิแห่งเสมา มิทิตา ด้วยดวงใจ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563

เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมตรวจน้ำมันใช้ซ้ำกับ รพสต.ขะจาว ที่ตลาดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกพ่นยายุงในตำบลฟ้าฮ่าม

อสม.ตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกันออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม และคณะฯออกตรวจโครงการก่อสร้างในตำบลฟ้าฮ่าม

เตรียมรับมือ ฝนตกหนัก - ลมแรง จากพายุโนอึล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยไร้น้ำมันทอดซ้ำ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปรับปรุงพัฒนาตลาดสดขะจาว

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิสิทธิ์สารคุณ (บุญมี กันตสาโร )

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการติดตามผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ดำเนินการออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับทางรพสต.บ้านขะจาว และอสม.

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำคาว ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประชุมเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ พายุชินลากู

ประชุมประชาคมเพื่อขอถอนสภาพ และขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชนพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บรรเทาทุกข์..เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกตรวจพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านป่าแก

การประชุม อสม.ประจำเดือน กรกฎาคม 63

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้านหมูวีพี

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดขะจาว

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดขะจาวและพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างฯและการรับฟังรายละเอียดโครงการจัดซื้อของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มอบถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ช่วยเหลือสังคมฯ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับตำรวจในท้องที่ ออกตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านป่าแก เรื่องการเผาขยะ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มอบถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการชุมชน รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การระบาดไวรัสโคโรนา-2019

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านหมูวีพี

โครงการ 1 ครัว 1 ตำบลเพื่อรวบรวม ผลิตและแจกจ่ายอาหาร ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันไวรัสโควิด - 19 (COVID - 19) และผลิตหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อในแหล่งชุมชนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

คณะกรรมาธิการการปกครองศึกษาดูงาน Smart City เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ รณรงค์สู้โควิด19

โครงการรวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดสภากาแฟเพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19

ประชุมหารือโครงการสมาร์ทซิตี้ เมืองน่าอยู่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ลงพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอาสาสมัครชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูร้อนกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM2.5)ประจำปี 2563

ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองลำพูน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโคโรนาและภัยสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5ประจำปี2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม รณรงค์ห้ามเผาทุกชนิดและป้องกันฝุ่นละอองในอากาศน

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

งานวันเด็กโรงเรียนวัดขะจาว

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดจุดบริการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงวันหยุดปีใหม่

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

งานกีฬาสีโรงเรียนวัดขะจาว

ตักบาตรเที่ยงคืน "เป็งปุ๊ด"

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

พิธีเปิดงานลอยกระทง "ยี่เป็ง"ประจำปี 2562

ฟ้าฮ่ามมินิมาราธอน 2019

27 ต.ค. 62 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจลำเหมืองแม่คาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดประเพณีตักบาตรเทโว

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 9/9/62

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

"กาดน้ำ ฟ้าฮ่าม และกิจกรรมล่องเรือ ชมวิถีฮิมน้ำแม่คาว"

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษก

สำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่คาวให้กับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขลำน้ำแม่คาว

ประชุมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมตกแต่งตลิ่งและกำจัดวัชพืชลำน้ำคาว ครั้งที่ 1

โครงการประชาคมเพื่อทบทวนปละจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

โครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กีฬาประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

โครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สืบฮีต สานฮอย สระเกล้า ดำหัว ท่านนายกปรีชา และคุณสุนีย์ วรกุล

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่ามประจำปีงบประมาณ 2562

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

ตักบาตรเที่ยงคืน

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1

รพ.สต.บ้านขะจาว ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากยุงลาย

ผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 2562

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ฟ้าฮ่ามเกมส์)

ประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่าม

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชาวฟ้าฮ่ามใส่ใจ ห่างไกล อัมพฤกษ์อัมพาต

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้าง "อาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลฟ้าฮ่าม"

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 61

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนวัดขะจาว

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมแสดงความยินดีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมแสดงความยินดีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำพ.ศ.2561

โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วใจแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2561

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด และถนนมหิดล ณ สะพานตำรวจภูธรภาค5

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรม การรณรงค์ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิงปฏิกูล ลำเหมืองสาธารณะ ภายในตำบลฟ้าฮ่าม ตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริเวณแยกหนองหอยถึงศูนย์แอมเวย์(ฝั่งขาออกเมือง)

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ๙ กรกฎาคม 2561

นายปรีชา วรกุลพร้อมคณะ ต้อนรับการประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก กิจกรรมรั้วรอบขอบชิดครอบครัวสุขสันต์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดพิธีไหว้ครู

สภากาแฟประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 61

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

พิธีเปิดทางลอดฟ้าฮ่ามและขัวสรีเวียงพิงค์

โครงการรณรงค์เนื่ิองในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างภายในตำบลฟ้าฮ่าม

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมประชุมเตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความารู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ระดมให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงใหม้ หมู่บ้านขะจาวเพลส ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่ามประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่ามประจำปีงบประมาณ 2561

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 2561

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภากาแฟประจำวันจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาในตำบล และร่วมแสดงความคิดเห็นในการศึกษาดูงาน

พิธีสูมา คาราวะ รดน้ำดำหัว นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม นำคณะฯ เข้าสูมาคาราวะ รดน้ำดำหัวขอพร หัวหน้าส่วนราชการฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการตลาดใหม่

ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมรดน้ำดำหัวสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมบูรณาการ กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านขะจาว และสภ.แม่ปิง เปิดจุดบริการประชาชน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกช่วยเหลือประชาชน

การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่าม

สภากาแฟประจำ วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดโครงการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อในสุนัขและแมว

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ณ กรมรบพิเศษที่ 5

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกิจกรรมโครงการ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคและภัยสุขภาพจากปัญหาหมอกควันประจำปี 2561

สภากาแฟ ปรจำวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ร่วมปรึกษาหารือแผนพัฒนาตำบล และเน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยในตำบล

ท่านนายกฯ ร่วมงานกีฬาผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าศาลา

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมจัดงานนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน"

ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมงานจิตอาสาโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและอสม.เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพตำบลฟ้าฮ่าม

สรุปโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาด ในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

สภากาแฟ ประจำ วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลฟ้าฮ่ามสภาวัฒนธรรม องค์กรผู้สูอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน "เป็งปุ๊ด"

สภากาแฟ ประจำ วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561

วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ท่านนายกปรีชา วรกุล ร่วมเปิดงานวิถีจาวยองเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สภากาแฟประจำวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 61

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมเปิดจุดตรวจ รณรงค์ 7 วันอันตราย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

กิจกรรม "Big Cleaning Day ฟ้าฮ่ามเมืองสะอาด" ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี 2561

กิจกรรม"ฟ้าฮ่ามเมืองสะอาด"

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หมู่บ้านกองทุนแม่ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สภากาแฟ ประจำ วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560

โครงการปลูกต้นไม้ ร่วมใจพัฒนาฟ้าฮ่าม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

สภากาแฟ ประจำ วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองยโสธร

สภากาแฟประจำวันศุกร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และทุกภาคส่วนฯ ร่วมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาต่างๆในตำบล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

สภากาแฟ ประจำวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกให้ความรู้และเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ชำระภาษีประจำปี 61

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

สืบสานประเพณียี่เป็ง (งานลอยกระทง) ประจำปี 2560

ขบวนแห่พระมหาอุปคุตเจ้าและพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิง

เทศบาลร่วมโครงการ รัฐ - ราษฎร์ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

สภากาแฟ ประจำ วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส

สภากาแฟ ประจำ วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สภากาแฟ ประจำวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560

โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการอบรมพัฒนาหมู่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพประจำปี2560

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจโครงการถนน คสล.(ซอยหน้าสถานีวิทยุ)หมู่ที่ 7

สภากาแฟประจำ วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560

สภากาแฟ ประจำ วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560

สภากาแฟ ประจำวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สภากาแฟ ประจำวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560

สภากาแฟประจำ วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560

โครงการอบรม ระบบเมืองอัจฉริยะ "ฟ้าฮ่ามเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้"

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยและผู้นำชุมชนใส่ใจสุขภาพประจำปี 2560

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

สภากาแฟ ประจำ วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกช่วยเหลือประชาชนในตำบลฯ

สภากาแฟ ประจำวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

ทต.ฟ้าฮ่ามออกสำรวจความเสียหาย และช่วยแก้ไขบรรเทาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลฟ้าฮ่าม เนื่องจากฝนตกหนักตลอด2 วันที่ผ่านมา

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

การประชุมสภาเทศบาลฟ้าฮ่าม สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งเริมการท่องเที่ยว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและไทยแลนด์ 4.0

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖o

โครงการคัดกรองสุขภาพทางสายตาและแก้ไขปัญหาทางสายตา ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2560

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

โครงการอบรมพัฒนาหมู่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพประจำปี2560

สภากาแฟประจำ วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ประเพณีหล่อเทียน ประจำปี พ.ศ.2560

สภากาแฟ ประจำ วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปี พ.ศ.2560

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม กิจกรรม โครงการจัดความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

ทำบุญศูนย์อาหาร ตลาดขะจาว เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สถากาแฟ ประจำวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.60

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรม การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สบู่ฟักข้าว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้จัดทำโครงการคัดกรองทางสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาตำบลฟ้าฮ่ามประจำปี พ.ศ.2560

สถากาแฟ ประจำวันพุธ ที่ 7 มิ.ย. 60

การประชุมสภาทต.ฟ้าฮ่าม สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

การประชุมสรุปผลจากการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนกิจกรรมฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์

ประชุมผู้เช่าแผงและร้านค้าตลาดสดขะจาว

นายปรีชา วรกุล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่กำจัดขยะรางระบายน้ำและตัดกิ่งไม้ให้พ้นสายไฟ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เปิดศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำหมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)

การอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีสูมา คาราวะ รดน้ำดำหัว นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ และท่านปลัดเทศบาล

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o

โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖o

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม "ร่วมรดน้ำดำหัวบุคคลสำคัญ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560"

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม "ร่วมรดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองผู้ว่าฯและท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม "ร่วมใจ พัฒนาทำความสะอาดตำบล"เนื่องในวันสงกรานต์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o

เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 7 วันอันตราย

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สุมาคารวะ รดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบล พระอุปคุต เจ้าพ่อหาญเสือ เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก พ่อปู่เทศบาล

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมฝึกอาชีพเครื่องสักการะล้านนา

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมโครงการ ปัดกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560

สภากาแฟ ประจำวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม พร้อมคณะกรรมการลงตรวจสอบถนนหมู่ที่ 6 และรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกพ่นสารเคมีป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนกครั้งที่2 ตามบ้านที่มีสัตว์ปีกและ สถานที่สาธารณที่มีสัตว์ปีก อพยพ

โครงการลดความเสียงจากโรคติดต่อในสุนัขและแมวประจำปี 2560 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2560

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๖o

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ 2560

การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลลานกระบือ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการจัดงาน วันสตรีสากล

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณากรมทหารราบที่ ๗ ครบรอบปีที่ ๑o๕

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560

ร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมชมกิจกรรม ชุมชนต้นแบบแห่งความดี

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปีงบประมาณ ๒๕๖o

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างตลาดสดขะจาว

สภากาแฟ วันศุกร์ ที่ 24 ก.พ. 60 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาร่วมปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย หมู่ 5

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านป้าคำมูล

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่4

โครงการรณรงค์ขจัดยุงลาย Big Cleaning Day ประจำปี 2560

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามและคณะสมาชิกสภาผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนวัดขะจาว (17 ก.พ. 60)

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ โครงการในศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ซึ่งจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ (17 ก.พ. 60)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2560

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฟ้าฮ่ามเกมส์" ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลท่ามะกา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดขะจาว

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ฟ้าฮ่ามเกมส์" ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายกเทศมนตรี ตำบลฟ้าฮ่าม และคณะลงตรวจสอบโครงการวางท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง

นายกเทศมนตรี ตำบลฟ้าฮ่าม และคณะลงตรวจสอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 5 บ้านป่าแก

เริ่มแล้ว "ฟ้าฮ่ามเกมส์" เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประธานตำบลฟ้าฮ่าม จัดการแข่งขันกีฬา "ฟ้าฮ่ามเกมส์"

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาระบายน้ำ คสล. หมู่ที่5

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และพสกนิกรตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมา

สภากาแฟ 16 ม.ค. 60 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการอื่นๆ

คณะผู้บริหารลงตรวจงาน พื้นที่หมู่ 4,5,6 (วันเสาร์ ที่ 7 ม.ค. 60)

สภากาแฟ วันพุธ ที่ 4 ม.ค. 60 ร่วมปรึกษาหารืองานกีฬา

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร แลกของขวัญปีใหม่ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (30 ธ.ค. 59)

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรี ตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เนื่องในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ทำความสะอาดทั้งตำบล มอบเป็นของขวัญปีใหม่

ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ม.1 (ข้างวัดท่ากระดาษ) (27 ธ.ค. 59)

ประชุมพนักงานประจำเดือน ธันวาคม 2559 (23 ธันวาคม 2559)

"สภากาแฟ ศุกร์ที่ 23 ธ.ค.๕๙"

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม เป็นประธานเปิดโครงการคืนมัจฉาสู่วารี

สภากาแฟ 15 ธ.ค. 59

ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่7 (ซอย 3 ก)

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานตักบาตรเที่ยงคืน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงานและประชาชน ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนของรัฐบาล

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ทำการทำความสะอาดรางระบายน้ำและกำจัดเศษขยะออกจากรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (1 ธันวาคม 2559)

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่7

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ทำการปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน

ตามที่ประชาชนหมู่บ้านฟ้าฮ่ามวิลเลจ ได้รับความเดือดร้อนและขอความเชื่อเหลือให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 พ.ย. 59)

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ดำเนินการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 4ปี พ.ศ.2561-2564 (25 พ.ย. 59)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงตรวจสอบโครงการก่อสร้าง หมู่ที่4กับหมู่ที่6

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกสำรวจภาษีป้ายและให้คำแนะนำในพื้นที่

ทต.ฟ้าฮ่าม ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ ทต.ฟ้าฮ่าม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ประดิษฐ์ วัสดุธรรมชาติ และของเหลือใช้

ทต.ป่าแดด จัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2559 (ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ)

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ทต.ฟ้าฮ่าม ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และร่วมพ

ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับเซนทรัสเฟสติวัล มทบ.33 และตำรวจภูธรแม่ปิง ณ ลานพิธีเซนทรัลเฟสติวัล

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง หมู่ที่2 ตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ได้กำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดูแลติดตามการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมทำโคมไฟล้านนา สืบสานภูมิปัญญาไทย

ตักบาตรเทโวโรหะณะ ณ วัดขะจาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ทำการออกตรวจภายในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม (วันที่ 16 ตุลาคม 59)

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามร่วมงาน "วันตำรวจ" สภ.แม่ปิงเชียงใหม่

การประชุม กำหนดการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ ประจำปี พ.ศ.2559

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามพร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดีท่านรองผวจ.เชียงใหม่ และอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค5

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจโครงการวางท่อระบาย หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม

อีก1กิจกรรมดีๆวันนี้ คือการนำยางรถยนต์เก่ามารีไซเคิล เป็นกระถางปลูกผัก

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้วันนี้ นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว มาทำกระถางรีไซเคิล

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประจำปี 2559

นายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและณะผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนวัดขะจาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ดำเนินการให้งานบรรเทาสาธารภัย ช่วยกันกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปิง

กิจกรรม ผู้สูงอายุช่วยกันใส่ปุ๋ยพืชสมุนไพรที่ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ติดตามงานปรังปรุงภูมิทัศน์

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาล ต.ฟ้าฮ่าม ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามลงพื้นที่ขุดลอกลำเหมืองในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันอุทกภัย

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเปิดศูนย์ประสานงาน บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลฟ้าฮ่าม ที่ประสบอุทกภัย

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม ประชุมด่วน เรื่องเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น

นายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและหัวหน้าส่วนราชการ สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อประเมินพนักงาน

นายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและหัวหน้าส่วนราชการ สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อประเมินพนักงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

นายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและหัวหน้าส่วนราชการ สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อประเมินพนักงาน

ผู้สูงอายุในตำบลฟ้าฮ่ามได้ร่วมกันจัดบอร์ดกิจกรรมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม วันที่ 7 ก.ย.59

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม วันที่ 6 ก.ย. 59

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่ามประจำปี 2559

โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก

โครงการผลิตน้ำมันตะไคร้หอม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นแพคเกจ)

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝา คสล.) หมู่ที่3

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามนำโดยท่านนายกฯพร้อมคณะผู้บริหารร่วมวางพวงหรีดและแสดงความไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของท่านศจ.ศรีหมื่น อัครสวาท

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกให้บริการตัดหญ้าริมทางให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ที่5

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพักหมู่4

สภากาแฟ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ทำการดูดโคลนในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการ ทำน้ำมันตะไคร้ สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมเรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

ร่วมวางพวงหรีดและแสดงความไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของท่านพลตรีนพพร เรือนจันทร์ท่าน ผบ.ร4

โครงการผลิตน้ำมันตะไคร้หอม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สำรวจความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาถนนสายหลักของตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมขบวนอัญเชิญร่างทหารกล้าฯอย่างสมเกียรติ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒สิงหามหาราชินี

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกทำความถนนสายหลักในตำบล

โครงการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงพบประชาชน

ประชุม อสม. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำเดือนสิงหาคม

โครงการฝึกอบรมทำพานพุ่มดอกมะลิสายใยลูกสู่แม่ กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม รวมพลังเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธ์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงสำรวจและให้คำแนะนำเรื่องภาษีป้ายให้กับร้านค้าใน ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงสำรวจและขอความคิดเห็นผู้นำชุมชน โครงการวางฝารางระบายน้ำ บ้านป่าแก หมู่ 5

โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยสมุนไพรพื้นบ้านและฝึกอาชีพ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไก่งาม รพ สต. บ้านไร่หมู่3

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 และ หมู่บ้านฟ้าฮ่ามวิลเลจ

ปรับเกรดหินคลุก ม.7 ซอยหลังวิทยุฟ้าฮ่ามวิลเลจ

ลานอู้จ๋าสภากาแฟ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม นำคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจถนน,รางระบายน้ำ หมู่ที่ 4,5,6,7 ตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service)

การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆในตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ท่านนายกปรีชาฯ ให้โอวาสแก่น้องๆ นักศึกษาฝึกงานที่เข้ามาฝึกงานใน เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2

ท่านนายกปรีชาฯ นำเจ้าหน้าที่เข้าตัดกิ่งไม้ หน้าสุสานขะจาว

ท่านนายกปรีชาฯ นำคณะ และผุ้รับเหมาบริษัทต่างๆ เข้าดูพื้นที่ เพื่อทำถนนหมู่ 6

ท่านนายกปรีชาฯ นำคณะ เข้าดูพื้นที่การวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4

พัฒนาตลาดสดขะจาว (ตลาดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม) ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นตลาดสด "สะอาด น่าซื้อ"

ท่านนายกปรีชา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการตลาดสดขะจาว

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2559 บ้านแม่คาว หมู่ 4

การประชุมประชาคมด้านการควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ประจำปี 2559

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามและคณะผู้บริหารให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

ฟ้าฮ่ามร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

โครงการ ร้อยดวงใจร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทต.ฟ้าฮ่าม สืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ นับถือเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

Up date !!ผลการแข่งขันฟุตบอล 9 คน "ฟ้าฮ่ามคัพ 2559"

เริ่มแล้ว!! ฟุตบอล 9 คน "ฟ้าฮ่ามคัพ 2559"

กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

กิจกรรมวันสตรีสากล

ลานอู้จ๋าสภากาแฟวันนี้ 25 ก.พ. 59

กิจกรรมกลุ่มองค์การผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่าม

การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฟ้าฮ่ามเกมส์"ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเมืองเมืองเชียงใหม่ 9 อปท.

ทต.ฟ้าฮ่ามร่วมถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเจดีย์หลวง

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชั่น

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558

ประกวดริ้วขบวนแห่สะเปาและการประกวดหนูน้อยนพมาศ

พิธีตักบาตรเที่ยงคืน "เป็งปุ๊ด"

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตเจ้า

พิธีบวงสรวงน้ำปิง

ตักบาตรเที่ยงคืน"เป็นปุ๊ด" และงานลอยกระทงประจำปี 2558

งานตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558

พิธีวางเสาเอกอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ

พิธีสืบถอนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. เฉลิมพระเกียรติฯ

แสดงความยินดีท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่

อบรม อปพร.ประจำปี 2558

ธรรมะสัญจร วัดท่ากระดาษ

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการไข้เลือดออก


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email