200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
158
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558

 
กิจกรรม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2565

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เรื่องลานกิจกรรมตรงแยกศาลเด็ก (ฝั่งห้าง) จัดคอนเสิร์ตใช้เสียงดัง

การประชุม การจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย

โครงการชุมชนสะอาด ฟ้าฮ่ามงามตา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี 2566

โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกผู้นำชุมชนและ บุคลากรเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี 2565

โครงการครอบครัวอบอุ่น เพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและ รพสต.บ้านขะจาว ร่วมกับ CG ตำบลฟ้าฮ่ามบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและ รพสต.บ้านขะจาว ร่วมกับ CG ตำบลฟ้าฮ่ามบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ตักบาตรพระอุปคุต (เป็งปุ๊ด)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหล่อเทียน ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีพ.ศ.2565

การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2570 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30-15.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กชั้น2 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรมรณรงค์แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สภาวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประเพณีสืบฮีตสานฮอย ประเพณีแห่ไม้ก้ำโพธิ์ปี๋ใหม่เมือง

โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาฟาร์ม เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ตามแนวทาง BCG Economic Model ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 5 บ้านป่าแก

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 บ้านแม่คาว

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 7 บ้านสันทรายต้นกอก

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 บ้านไร่สามัคคี

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 2 บ้านลังกา

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง

โครงการทบทวนแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 1 บ้านท่ากระดาษ

โครงการรณรงค์ป้องกันสุขภาพ จากภัยหมอกควัน ประจำปี 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟ้าฮ่ามเกมส์ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

โครงการวัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2

โครงการวัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 2/2565

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนา วัดขะจาว เทศบาลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ชมรม กำนัน ผญบ. ตำรวจภูธร รพ.เทพปัญญา

ข้าราชการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเข้าศึกษาดูงาน ระบบศูนย์บริการประชาชน(One Stop Service)

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

ประชุมการขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุก ให้แก่ บริษัท เชียงใหม่ ทูลล์ จำกัด

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

หน่วยบริการฉีดวัคซีน covid-19 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เข็มที่ 2

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ล้างทำความสะอาดตลาดสดขะจาว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

ประชุมโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

มูลนิธิ EWC และคริสตจักรมหาพรเชียงใหม่ จับมือเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมแบ่งปัน มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ รพสต.บ้านขะจาว และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-11.30น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1/2565 ที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช

หน่วยบริการฉีดวัคซีน covid-19 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วม ตักบาตรเทโวโรหะณะ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1 และกรมการปกครอง ตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ รพสต บ้านขะจาว และกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้ง อสม. ประชุมวางแผนจัดสรรการฉีดวัคซีน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับประธานสภา เลขานุการสภา ตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับกรมการปกครอง ตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1 และกรมการปกครอง ตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับรพสต.บ้านขะจาว ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

การคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินเชียงใหม่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนัน ได้ร่วมยินดีต้อนรับ ผอ.ประสิทธิญา ปัญญาลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

เทสบาลตำบลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อต่อใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง

การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำน้ำคาว

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

กองทุนแม่ของแผ่นดิน นำโดยกำนันตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับพัฒนาชุมชน ได้รับงบฯ จาก ปปส. ใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปลูกฟ้าทะลายโจร

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ มอบเงินค่าอาหารกลางวัน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, นมโรงเรียน และยาธาตุเหล็กจากรพ.สต.บ้านขะจาว

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

การประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปฏิบัติหน้าที่ ที่จุดตรวจคัดกรองโควิด ณ ด่านดอนจั่น เดือนกันยายน 2564

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3และ6 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงด้วยรถพ่น ULV ทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดทำโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดประจำปี พ.ศ. 2564

จัดประชุมและมอบหมายภาระหน้าที่ของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกลุ่มใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

กองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการหมู่บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

พนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปฏิบัติหน้าที่ ที่จุดตรวจคัดกรองโควิด ณ ด่านดอนจั่น เดือนสิงหาคม 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

ผอ.กองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมกับทีม ศปก.ต.ฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด 19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ตรวจกาดบะป๊าว ตามมาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย พ.ศ. 2564

โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น2564 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำปี 2564

การประชุมเชิงปฎิบัติการแผนพัฒนาระดับตำบล ประจำปี พ.ศ 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เนื่องในโอกาศมอบถุงยางชีพช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID 19

พช.เมืองเชียงใหม่ นำ NBT ช่อง 11 เข้าถ่ายทำศูนย์ฯ สวนผักพอเพียง ฟ้าฮ่าม ตามรอยพ่อ

พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าพบและแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.

กิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทสตรี (คกสต.) ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ล้างทำความสะอาดตลาดสดขะจาว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม แจ้งมาตรการป้องกันโควิดและคำสั่งคณะกรรมการฯให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กจีเนียส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้เข้าตรวจเชื้อโควิด-19 ณ โลตัสรวมโชค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม พ่นยาทำความสะอาดโลตัสรวมโชค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ล้างทำความสะอาดตลาดสดขะจาว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและควบคุมดูแลมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ตลาดขะจาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง (กิจกรรมรณรงค์หมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นำโดยงานบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถนํ้าฯ ออกฉีดพ่นละอองนํ้าตามถนนสายหลัก หมู่ 4-5 เพื่อลดฝุ่นหมอกควัน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ทำความสะอาดตลาดสดขะจาว

กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

โครงการจัดเก็บภาษี รับบริการนอกสถานที่

กิจกรรมปิดคอร์สอบรมอาชีพ สานตะกร้ากระเป๋า ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

"โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง"

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต้อนรับรองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมอนุกรรมการสปสช.เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการปี2564

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2564

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน ซ่อมแซมไฟถนน (ไฟกิ่ง) หมู่6 พิมานแก้ว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำปี 2564 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำปี 2564 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกันทำความสะอาดตลาด Big cleaning day

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นำคณะสโมสรโรตารี่ เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตรวจสารปนเปื้อน E.coli Coliform Bacteria ในน้ำประปา

ประชุม นวัตกรรมการพัฒนาเมืองฟ้าฮ่ามตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะสู่เมืองยั่งยืน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ นำเสนอโครงการ

การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 1

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมเสริมพลังและรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ อาสาสมัครสาธารณสุ

กิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม

ประชุมคณะทำงาน ศูนย์การประสานงานป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลิตหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการจิตอาสา

การประชุมเพื่อรับฟังแผนการดำเนินการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสายรัดข้อมือติดตามระบบสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบาง

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดย กองสวัสดิการสังคม เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีลอยกระทง "ยี่เป็ง" ประจำปี 2563

ท่านนายกฯร่วมงานประเพณีลอยกระทง บ้านแม่คาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม แห่ผ้าป่าสามัคคี

ขบวนแห่พระมหาอุปคุตเจ้าและพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิง

แสดง ความยินดี นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม รับโล่ห์ผู้ทำคุณประโยชน์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มช.

ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด และกำจัดขยะในที่สาธารณะ Big Cleaning Day

ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเผาวัชพืช บ้านขะจาว

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1/2564

ยินดีต้อนรับข้าราชการที่โอนย้ายมาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต้อนรับ สว.ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา

ประชุมโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

งาน ภาคภูมิแห่งเสมา มิทิตา ด้วยดวงใจ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563

เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมตรวจน้ำมันใช้ซ้ำกับ รพสต.ขะจาว ที่ตลาดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกพ่นยายุงในตำบลฟ้าฮ่าม

อสม.ตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกันออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม และคณะฯออกตรวจโครงการก่อสร้างในตำบลฟ้าฮ่าม

เตรียมรับมือ ฝนตกหนัก - ลมแรง จากพายุโนอึล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยไร้น้ำมันทอดซ้ำ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปรับปรุงพัฒนาตลาดสดขะจาว

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิสิทธิ์สารคุณ (บุญมี กันตสาโร )

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการติดตามผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1

การประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ดำเนินการออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับทางรพสต.บ้านขะจาว และอสม.

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำคาว ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประชุมเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ พายุชินลากู

ประชุมประชาคมเพื่อขอถอนสภาพ และขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชนพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บรรเทาทุกข์..เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกตรวจพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านป่าแก

การประชุม อสม.ประจำเดือน กรกฎาคม 63

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้านหมูวีพี

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดขะจาว

โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดขะจาวและพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างฯและการรับฟังรายละเอียดโครงการจัดซื้อของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มอบถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ช่วยเหลือสังคมฯ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับตำรวจในท้องที่ ออกตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านป่าแก เรื่องการเผาขยะ

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มอบถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการชุมชน รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การระบาดไวรัสโคโรนา-2019

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านหมูวีพี

โครงการ 1 ครัว 1 ตำบลเพื่อรวบรวม ผลิตและแจกจ่ายอาหาร ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันไวรัสโควิด - 19 (COVID - 19) และผลิตหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อในแหล่งชุมชนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

คณะกรรมาธิการการปกครองศึกษาดูงาน Smart City เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ รณรงค์สู้โควิด19

โครงการรวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดสภากาแฟเพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19

ประชุมหารือโครงการสมาร์ทซิตี้ เมืองน่าอยู่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ลงพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอาสาสมัครชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูร้อนกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM2.5)ประจำปี 2563

ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองลำพูน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโคโรนาและภัยสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5ประจำปี2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม รณรงค์ห้ามเผาทุกชนิดและป้องกันฝุ่นละอองในอากาศน

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

งานวันเด็กโรงเรียนวัดขะจาว

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดจุดบริการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงวันหยุดปีใหม่


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email