username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
34
ผู้ชมเมื่อวาน
72
ผู้ชมเดือนนี้
1,799
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,255
ผู้ชมปีนี้
4,054
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558


สถิติการให้บริการ
- ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี2561 ไฟล์แนบ
- สถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 ไฟล์แนบ
- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์แนบ
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ไฟล์แนบ
- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ไฟล์แนบ
- รายงานการฝึกอบรม ไฟล์แนบ
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ไฟล์แนบ
- 2.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์พย62.pdf ไฟล์แนบ
- 3.รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ธค62.pdf ไฟล์แนบ
- 4.รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์มค63.pdf ไฟล์แนบ
- 5.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์กพ63.pdf ไฟล์แนบ
- 6.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์มีค63.pdf ไฟล์แนบ
- 7.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์เมย63.pdf ไฟล์แนบ
- 1.ขอรายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรตค62 ไฟล์แนบ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการปี 2562 ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email