username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
34
ผู้ชมเมื่อวาน
72
ผู้ชมเดือนนี้
1,799
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,255
ผู้ชมปีนี้
4,054
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558


KM (Knowledge Management)
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ไฟล์แนบ
- พรบ. เทศบาล ฉบับที่ 14 ปี 2562 ไฟล์แนบ
- แผนเส้นทางความก้าวหน้า ไฟล์แนบ
- คู่มือการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการลา ไฟล์แนบ
- ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ไฟล์แนบ
- เอกสารแนะนำการติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ไฟล์แนบ
- เอกสารประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ - ภาษีป้าย ไฟล์แนบ
- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไฟล์แนบ
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนฯ ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง วิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499ฯ ไฟล์แนบ
- รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499ฯ ไฟล์แนบ
- รายงานผลการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานภาษีตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ไฟล์แนบ
- ประมวลจริยธรรม ไฟล์แนบ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไฟล์แนบ
- การคัดแยกขยะ ไฟล์แนบ
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email