200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
60
ผู้ชมเมื่อวาน
172
ผู้ชมเดือนนี้
1,514
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองเชียงใหม่ กำลังพัฒนาสู่ชุมชนเมือง อย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงาน มีถนนสายหลักสำคัญพาดผ่านหลายสาย การคมนาคมไปมาสะดวกรวดเร็ว จึงทำให้เป็นจุดสนใจของนักธุรกิจ จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มขึ้นของประชาชน และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพื้นที่ตำบล จากชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท มาเป็นชุมชนเมือง เทศบาล จึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมือง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และสนองตอบความต้องการของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำบลฟ้าฮ่าม มีตลาดสดประจำตำบล และการขยายตัวของเศรษฐกิจ มีการลงทุนทำธุรกิจทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ที่พักอาศัยฯลฯ ทำให้ประชาชน มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่น และอบรมให้ความรู้พัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ รวมทั้งน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนของพี่น้องประชาชน โดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email