หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างทำท่าสำหรับลอยกระทง ขนาด 2.50 x 42.00 เมตร พร้อมทางเดินลง ตามแบบที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
โครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างโดมสนามตะกร้อ บริเวณสนามตะกร้อ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างเตาเผาไร้มลพิษ ฌาปนสถานบ้านขะจาว หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างอาคารคสล.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 28 Oct 2021