หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 30 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถอีซูซุ) ทะเบียน 5ท-5856 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณสามแยกพิมานแก้ว - ด้านหลังคอนโด The next หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2022
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๔ เมตร ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน จำนวน ๒ ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2022
จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 24 Jan 2022
ซื้อน้ำแข็ง เพื่อแช่น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2022
จ้างเหมาทำแผ่นฟลอร์โครงเหล็กพื้นไม้ จำนวน 36 แผ่น ตามแบบที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 13 Dec 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 13 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างทำท่าสำหรับลอยกระทง ขนาด 2.50 x 42.00 เมตร พร้อมทางเดินลง ตามแบบที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
โครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างโดมสนามตะกร้อ บริเวณสนามตะกร้อ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างเตาเผาไร้มลพิษ ฌาปนสถานบ้านขะจาว หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างอาคารคสล.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 28 Oct 2021