หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๒๙ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกไหล่ทางถนนสุขสัญจร (ตลาดมะพร้าว) ซอย 7 หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. จากทางเข้าหมู่บ้านศรีอนันต์ - ปากทางไอติม wall หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขสัญจร 21 หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
จ้างเหมาบริการติดตั้ง ควบคุมดูแล และรื้อถอนเครื่องเล่น เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 12 Jan 2023
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวก บริเวณอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน ๘ ม้วน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2022
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๕๐ อัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 18 Nov 2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐ เมตร จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่และประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
จ้างเหมาชุดกลองสำหรับพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2022
จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2022
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมรื้อถอน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2022
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๕๐ อัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
จ้างจ้างเหมาทำท่าน้ำสำหรับลอยกระทง และซุ้มโคมไฟ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2022
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก (ซอยกาแฟวาวี) เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3029 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนภายในหมู่บ้านสัมมากร หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย9 และซอย9ก หมู่ที่ 7 สันทรายต้นกอก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บริเวณหลังเจี่ยท้งเฮง หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังโรงสูบน้ำ (หมู่บ้านฟ้าฮ่ามวิลเลจ) หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำคสล. ซอย 1 หมู่ที่บ้านธนาวัลย์ หลังบ้านอาจารย์ฐานิช หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคสล. บริเวณถนนสายหลักสุขสัญจร ซอย 7 ตั้งแต่บริเวณหลังโรงน้ำปลาถึงบ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Oct 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๒๐ x ๓ เมตร จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Sep 2022
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นง-๙๙๗๘ ชม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๒๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างตรวจเช็คพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารคสล. 2 ชั้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
ซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อถุงพลาสติก บรรจุขยะ ขนาด ๒๘ x ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Aug 2022
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑X ๓ เมตร (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (กองสวัสดิการ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคสล. ซอย 2 หมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
จ้างออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารคสล. 2 ชั้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 20 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jun 2022
จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 30 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถอีซูซุ) ทะเบียน 5ท-5856 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณสามแยกพิมานแก้ว - ด้านหลังคอนโด The next หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2022
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๔ เมตร ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน จำนวน ๒ ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2022
จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 24 Jan 2022
ซื้อน้ำแข็ง เพื่อแช่น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2022
จ้างเหมาทำแผ่นฟลอร์โครงเหล็กพื้นไม้ จำนวน 36 แผ่น ตามแบบที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 13 Dec 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 13 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
เช่าเวทีโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องเสียง พร้อมรื้อถอน เพื่อการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างทำท่าสำหรับลอยกระทง ขนาด 2.50 x 42.00 เมตร พร้อมทางเดินลง ตามแบบที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
โครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างโดมสนามตะกร้อ บริเวณสนามตะกร้อ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างเตาเผาไร้มลพิษ ฌาปนสถานบ้านขะจาว หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างอาคารคสล.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 28 Oct 2021
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 28 Oct 2021