username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
17
ผู้ชมเมื่อวาน
49
ผู้ชมเดือนนี้
1,954
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
3,258
ผู้ชมปีนี้
18,510
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,602

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (25/09/63)
25 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (ลง 25/09/63)
25 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (11/09/63)
24 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (18/09/63)
18 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563
11 ก.ย. 2563

กิจกรรม

เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมตรวจน้ำมันใช้ซ้ำกับ รพสต.ขะจาว ที่ตลาดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณลานตลาดขะจาว หมู่ที่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพา คลิกดูไฟล์ [15 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. พร้อมไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 4 ถนนสายหลัก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเ คลิกดูไฟล์ [15 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพ คลิกดูไฟล์ [08 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 3 ต.ฟ้าฮ่าม โดย คลิกดูไฟล์ [08 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. และยกระดับฝาบ่อพัก และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด คลิกดูไฟล์ [28 ส.ค. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ คลิกดูไฟล์ [16 ม.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (20/12/62) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (21/2/62) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (27/5/63) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300035 11 ก.ย. 2563 การจัดเก็บภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ไ****xxx
6300034 03 ก.ย. 2563 ตัดต้นไม้วางไว้ทางเข้าซอยทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถ ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ปวีณาxxx
6300033 30 ส.ค. 2563 การบริการ ชำระภาษีที่ดิน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นส.สุxxx
6300032 30 ส.ค. 2563 การชำระภาษีที่ดิน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ศุภฤกxxx
6300031 30 ส.ค. 2563 ข้อมูลและการชำระภาษีที่ดิน ถึง เอกสารการเงิน โดย สาธิตxxx

ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท.

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


ระวัง 6 โรคมากับฝน


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email