200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
28
ผู้ชมเมื่อวาน
106
ผู้ชมเดือนนี้
2,186
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,326
ผู้ชมปีนี้
12,536
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
27,204

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
06 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการการลดพลังงานของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
27 เม.ย. 2565
การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม
25 เม.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่และยุติธรรมพบประชาชน"
25 เม.ย. 2565

กิจกรรม

การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2570 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30-15.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กชั้น2 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

กิจกรรมรณรงค์แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สภาวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประเพณีสืบฮีตสานฮอย ประเพณีแห่ไม้ก้ำโพธิ์ปี๋ใหม่เมือง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.2ชั้น หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพา คลิกดูไฟล์ [25 พ.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [25 เม.ย. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรางน้ำฝน พร้อมท่อระบายน้ำฝน หลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [25 เม.ย. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0121 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-55-0013 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [25 เม.ย. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดขะจาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [25 เม.ย. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (27/05/65 คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง23/08/64) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง20/05/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565(26/04/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (25/02/65 คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6500011 26 พ.ค. 2565 เพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้าน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นางสาxxx
6500010 25 พ.ค. 2565 ติดต่อไม่ได้เลยยยยยย ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย อัจฉรxxx
6500009 22 พ.ค. 2565 น้ำท่วมขัง ถึง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ชูเกีxxx
6500007 19 พ.ค. 2565 ฝังหมาตายในที่สาธารณะพื้นที่หมู่บ้าน+กลิ่น เสียง รบกวน ถึง การป้องกันและควบคุมโรค โดย ปิยวัxxx
6500006 10 พ.ค. 2565 ไฟกิ่งเสีย ไฟไม่ออก ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย รัชนีxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย อปท.  
นางสุนันทา แสวงธีรกูล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2565
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุด


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


มาตราการป้องกันโควิด-19ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email