username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
74
ผู้ชมเมื่อวาน
59
ผู้ชมเดือนนี้
1,760
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,325
ผู้ชมปีนี้
1,760
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563
25 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
04 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
30 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
14 ธ.ค. 2563

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2564

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน ซ่อมแซมไฟถนน (ไฟกิ่ง) หมู่6 พิมานแก้ว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำปี 2564 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่า คลิกดูไฟล์ [20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน คลิกดูไฟล์ [29 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณเดอะวายเรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [18 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จัง คลิกดูไฟล์ [18 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด คลิกดูไฟล์ [18 ธ.ค. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 07/01/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 07/01/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1(25/12/63) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 พ.ศ.2563(ลง31/08/63) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6400002 21 ม.ค. 2564 เรืองร้องเรียนเมื่อปลาย กย 63 ถูกละเลย แต่พนง.แจ้งว่าได้ดำเนินการแล้ว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย สมชัยxxx
6400001 21 ม.ค. 2564 ไฟถนนเสียค่ะ ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย เคทีxxx
6300044 23 ธ.ค. 2563 ขอชื่นชมการทำงาน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย บังอรxxx
6300043 03 พ.ย. 2563 ปล่อยหมาออกมารบกวนชาวบ้านเป็นสิบกว่าตัว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย เจนxxx
6300042 28 ต.ค. 2563 เหม็นกลิ่นคาวปลาหมึกสด ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ศรีนวxxx

ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท.

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


มาตราการป้องกันโควิด-19


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email