username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
83
ผู้ชมเมื่อวาน
66
ผู้ชมเดือนนี้
128
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,641
ผู้ชมปีนี้
13,426
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,602

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563
03 ส.ค. 2563
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (30/06/63)
30 ก.ค. 2563
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
15 ก.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)
10 ก.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ก.ค. 2563

กิจกรรม

ประชุมประชาคมเพื่อขอถอนสภาพ และขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชนพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 ตลาดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศเรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [30 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) คลิกดูไฟล์ [22 ก.ค. 2563 ]
ประกาศเรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง คลิกดูไฟล์ [20 ก.ค. 2563 ]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ คลิกดูไฟล์ [16 ม.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (20/12/62) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (21/2/62) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300025 03 ส.ค. 2563 ขอให้ช่วยส่งเรือมาลอกกอผักตบ คลองแม่คาว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย น.ส.กxxx
6300024 10 ก.ค. 2563 ก้อนดินจากรถบรรทุกตกเกลื่อนในซอย3 ป่าแก ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย อังคณxxx
6300023 06 ก.ค. 2563 กลิ่นเหม็นจากกองขยะของร้านหมูวีพี ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย แคทxxx
6300022 02 ก.ค. 2563 การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษสุสานบ้านขะจาว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ภ กxxx
6300021 27 มิ.ย. 2563 การบูรณะเตาเผาศพปลอดมลพิษ สุสานบ้านขะจาว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ภกxxx

ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท.

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email