username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
104
ผู้ชมเมื่อวาน
49
ผู้ชมเดือนนี้
842
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,981
ผู้ชมปีนี้
11,499
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,602

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)
10 ก.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ก.ค. 2563
กำหนดโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินการ
11 มิ.ย. 2563
แผนการออกปฏิบัติงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
11 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 พ.ค. 2563

กิจกรรม

บรรเทาทุกข์..เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกตรวจพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านป่าแก

การประชุม อสม.ประจำเดือน กรกฎาคม 63

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้านหมูวีพี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณเดอะวายเรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีป คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารคสล. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คลิกดูไฟล์ [30 มิ.ย. 2563 ]
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟLED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด ด้วย คลิกดูไฟล์ [30 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล. และยกระดับฝาบ่อพักและรางระบายน้ำ ม.7 ซ.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธี คลิกดูไฟล์ [29 มิ.ย. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ คลิกดูไฟล์ [16 ม.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (20/12/62) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (21/2/62) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (27/5/63) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (23/9/62) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300024 10 ก.ค. 2563 ก้อนดินจากรถบรรทุกตกเกลื่อนในซอย3 ป่าแก ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย อังคณxxx
6300023 06 ก.ค. 2563 กลิ่นเหม็นจากกองขยะของร้านหมูวีพี ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย แคทxxx
6300022 02 ก.ค. 2563 การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษสุสานบ้านขะจาว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ภ กxxx
6300021 27 มิ.ย. 2563 การบูรณะเตาเผาศพปลอดมลพิษ สุสานบ้านขะจาว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ภกxxx
6300020 02 มิ.ย. 2563 ทำธุรกิจบ้านเช่ารายวันในหมู่บ้านเอ็มเพอเร่อ 2 ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ปิยวัxxx

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email