200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
151
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
12 ต.ค. 2565
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
12 ต.ค. 2565
ประกาศ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
06 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
06 ต.ค. 2565
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
06 ต.ค. 2565

กิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ. คลิกดูไฟล์ [25 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. จากทางเข้าหมู่บ้านศรีอนันต์-ปากทางไอติม Wall หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพา คลิกดูไฟล์ [17 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกไหล่ทางถนนสุขสัญจร (ตลาดมะพร้าว) ซอย 7 หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [17 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขสัญจร 21 หมู่่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [16 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม คลิกดูไฟล์ [12 ม.ค. 2566 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1.ประกาศ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภา 2.รายงานการประชุมสภา (27/12/65) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ลง23/12/65) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ลง25/11/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(30/09/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (ลง23/09/65) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6600002 09 ม.ค. 2566 ร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบทางกลิ่นและเสียง ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย หมู่บxxx
6600001 01 ม.ค. 2566 สิ่งกีดขวางทางสัญจร ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย ธนันชxxx
6500025 30 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟถนน) ดับ ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย สันติxxx
6500024 26 ธ.ค. 2565 บ้านข้างๆติดกัน แล้วพูดคุยเล่นเกมส์เสียงดัง ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ทิพXXxxx
6500022 23 ธ.ค. 2565 ร้านค้าบริเวณตลาดขะจาว เอากรวยมาตั้งหน้าร้าน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นารี xxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย อปท.  
นางสุนันทา แสวงธีรกูล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายนิสิต ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2565
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุด


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


เชิญชวนร่วมงานลอยกระทง สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email

ปิด