username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
18
ผู้ชมเมื่อวาน
57
ผู้ชมเดือนนี้
57
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,110
ผู้ชมปีนี้
15,950
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 4 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
30 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
21 ก.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ ในการคัดค้านและการอุธรณ์การประเมินภาษี
13 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
08 ก.ค. 2564
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
30 มิ.ย. 2564

กิจกรรม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย พ.ศ. 2564

โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น2564 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.3 ชั้น จำนวน 1 หลัง คลิกดูไฟล์ [24 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด คลิกดูไฟล์ [20 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 30 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [13 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง และป้ายชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการออกกำลังกายอุปกรณ์แต่ละชนิด จำนวน 9 ชุด โดยว คลิกดูไฟล์ [13 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ พร้อมประทับตราซึ่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด จำนวน 12,820 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [13 พ.ค. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง22/07/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (18/06/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (18/06/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (14/06/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (08/06/64) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6400018 08 ก.ค. 2564 บีบแตรรถส่งเสียงรบกวน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นายผดxxx
6400017 29 มิ.ย. 2564 จอดรถกีดขวางการจราจรบนทางสาธารณะ ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นรเศรxxx
6400016 15 มิ.ย. 2564 กิ่งไม้ขนาดใหญ่ หัก กำลังจะหล่นอยู่ในบริเวณบ้าน ซอยสุขสัญจร3 ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป(จะจ่ายค่าจ้างตัดให้ด้วยถ้ามาภายในพรุ่งนี้) โดย Pinynxxx
6400015 01 มิ.ย. 2564 รถเก็บขยะเก็บขยะไม่หมด ถึง จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้ โดย อรปภาxxx
6400014 24 พ.ค. 2564 การจอดรถทางสาธารณะ ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นางสาxxx
นางสุนันทา แสวงธีรกูล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2564
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุด


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


มาตราการป้องกันโควิด-19ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email