username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
11
ผู้ชมเมื่อวาน
93
ผู้ชมเดือนนี้
459
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,065
ผู้ชมปีนี้
9,625
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
05 พ.ค. 2564
ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม(พิเศษ)
05 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การปิดสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
28 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การปิดสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
05 เม.ย. 2564

กิจกรรม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม แจ้งมาตรการป้องกันโควิดและคำสั่งคณะกรรมการฯให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กจีเนียส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้เข้าตรวจเชื้อโควิด-19 ณ โลตัสรวมโชค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม พ่นยาทำความสะอาดโลตัสรวมโชค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยสุขสัญจร 11 (ข้างวัดท่ากระดาษ) ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงให คลิกดูไฟล์ [27 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคสล. พร้อมไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 2 ถนนสุขสัญจร ซอย 4 ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉ คลิกดูไฟล์ [27 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่า คลิกดูไฟล์ [20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน คลิกดูไฟล์ [29 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณเดอะวายเรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [18 ธ.ค. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งแรก (07/05/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 07/01/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 07/01/64) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1(25/12/63) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 พ.ศ.2563(ลง31/08/63) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6400012 15 เม.ย. 2564 มีการเผาขยะเกิดหมอกควัน ถึง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย อังคณxxx
6400011 28 มี.ค. 2564 เรื่องกลิ่นเหม็นร้านหมู ถึง จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้ โดย ปิยะภxxx
6400009 21 ก.พ. 2564 พวกคุณๆร้องเรียนอะไรกันนักหนารำคานคนแก่ ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย เพชราxxx
6400008 20 ก.พ. 2564 เรื่องกลิ่นเหม็นร้านหมู ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย เจษราxxx
6400002 21 ม.ค. 2564 เรืองร้องเรียนเมื่อปลาย กย 63 ถูกละเลย แต่พนง.แจ้งว่าได้ดำเนินการแล้ว ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย สมชัยxxx
นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


มาตราการป้องกันโควิด-19ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email