200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
67
ผู้ชมเมื่อวาน
172
ผู้ชมเดือนนี้
1,514
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ประวัติ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เมื่อสมัยพระเจ้ากือนาราธรรมมิกราช ครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๙๔๓ ขุนนางข้าราชการ ได้อัญเชิญพ่อท้าวแสนเมืองมา ราชโอรสชึ้นเสวยราชสมบัติ เจ้าท้าวมหาพรหม ซึ่งครอง เมืองเชียงรายได้คิดกบถยกทัพเวียงพิงค์ตีแตกพ่ายไป ต่อมาท้าวมหาพรหมขออภัยโทษ โดยการถวายพระพุทธสิหิงค์จากเมืองกำแพงเพชรโดยส่งมาตามลำน้ำปิงขึ้นที่ท่าวัดสิงห์คำ พระพุทธสิหิงค์ได้เปร่งรัศมีเรืองๆเป็นที่อัศจรรย์ จึงได้โปรดสร้างวัดขึ้น ชื่อว่า "ฟ้าฮ่าม" และได้ปลูกบ้านเมืองนี้ว่า "ฟ้าฮ่าม" ตราบจนปัจจุบัน

ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วตำบลฟ้าฮ่ามเป็นตำบลหนึ่งที่มีรายได้ไม่รวม เงินอุดหนุน ๓ ปีย้อนหลังติดต่อกันไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการยกฐานะเป็น หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่ามได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

1 ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๖๑๘๔, ๐ ๕๓๘๕ ๒๑๑๓2 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตำบลสันผีเสื้อ
ทิศใต้ ติดเทศบาลนครเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดแม่น้ำปิง
ทิศตะวันออก ติดลำน้ำคาว

3 เนื้อที่
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ตารางกิโลเมตร (๑,๗๘๕ ไร่)

4 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำปิงและลำน้ำคาวไหลผ่าน

5 ภูมิอากาศ
มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

6 จำนวนหมู่บ้าน
๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านท่ากระดาษ บ้านลังกา บ้านไร่ บ้านแม่คาว บ้านป่าแก บ้านท่ากระดาษริมเหมือง และบ้านสันทรายต้นกอก
- จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 6 และหมู่ที่ 7
- จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มบางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 3 , 4 และหมู่ที่ 5

7 ประชากร
ตำบลฟ้าฮ่าม มีประชากรตามทะเบียนราษฎรคิดเป็น 50% ของประชากรในพื้นที่ เนื่องจากตำบลฟ้าฮ่ามมีพื้นที่ติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นแหล่งการจ้างงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคารทั้งยังมีหอพัก คอนโดและบ้านเช่า จำนวนมาก และมีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้มีประชากรแฝงในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่ามคิดเป็น 50% ของพื้นที่ทำให้มีการ หมุนเวียนของประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี และหนาแน่นเป็นบางแห่ง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านท่ากระดาษ 659 374 432 806 นายสินชัย วิโรจน์
2 บ้านลังกา 362 253 283 536 นายสุทัต แสงมณี
3 บ้านไร่สามัคคี1,2 546 442 478 920 นายดวงจันทร์ ไทยใหม่
4 บ้านแม่คาว 1205 316 346 662 นายธนัยนันท์ จันทร์ทิพย์
5 บ้านป่าแก 4670 743 865 1608 นายธีรยุทธ โสตถิปิณฑะ
6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง 1420 499 603 1102 นายกำพล ทรงคำ (กำนันตำบลฟ้าฮ่าม)
7 บ้านสันทรายต้นกอก 595 565 670 1235 นายเสกสรร อินทชัย

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563 จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email