200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
157
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


1.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน คลิกดูไฟล์
2.การแก้ไขรายการ ชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิดในเอกสารทะเบียนประวัติฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอก คลิกดูไฟล์
3.การเเก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิดในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรกรณีนำเอกสาร คลิกดูไฟล์
4.การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือเลขที่บ้านซ้ำกัน คลิกดูไฟล์
5.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิกดูไฟล์
6.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฏรกรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอื่น คลิกดูไฟล์
7.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฏรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ คลิกดูไฟล์
8.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติไทย คลิกดูไฟล์
9.การขอเลขที่บ้าน คลิกดูไฟล์
10.การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว คลิกดูไฟล์
11.การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา20/1 คลิกดูไฟล์
12.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการกรณีในเขต คลิกดูไฟล์
13.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า๑แห่ง คลิกดูไฟล์
14.การแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย คลิกดูไฟล์
15.การแจ้งเกิดเกินกำหนด คลิกดูไฟล์
16.การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร คลิกดูไฟล์
17.การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน คลิกดูไฟล์
18.การเพิ่มชื่อกรณีคนได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย คลิกดูไฟล์
19.การเพิ่มชื่อกรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามตรา7ทวิ คลิกดูไฟล์
20.การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งในระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด คลิกดูไฟล์
21.การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย คลิกดูไฟล์
22.การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย คลิกดูไฟล์
23.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น คลิกดูไฟล์
24.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว คลิกดูไฟล์
25.การเพิ่มชื่อกรณีใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายหรือทะเบียนบ้านแบบเดิม คลิกดูไฟล์
26.การเพิ่มชื่อกรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน คลิกดูไฟล์
27.การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรพ.ศ.2499 คลิกดูไฟล์
28.การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรพ.ศ.2499 คลิกดูไฟล์
29.การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง คลิกดูไฟล์
30.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด คลิกดูไฟล์
31.การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น คลิกดูไฟล์
32.การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี คลิกดูไฟล์
33.การรับแจ้งการเกิดกำหนด (ท้องที่อื่น) คลิกดูไฟล์
34.การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ คลิกดูไฟล์
35.การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ คลิกดูไฟล์
36.การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร คลิกดูไฟล์
37.การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ คลิกดูไฟล์
38.การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น คลิกดูไฟล์
39.การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น คลิกดูไฟล์
40.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด คลิกดูไฟล์
41.การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักนายทะเบียนอื่น คลิกดูไฟล์
42.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ คลิกดูไฟล์
43.การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม คลิกดูไฟล์
44.การรับแจ้งการย้ายเข้า คลิกดูไฟล์
45.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด คลิกดูไฟล์
46.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
47.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง คลิกดูไฟล์
48.การรับแจ้งการย้ายออก คลิกดูไฟล์
49.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง คลิกดูไฟล์
50.การรับแจ้งการย้ายออกและแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า คลิกดูไฟล์
51.การรับแจ้งเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง คลิกดูไฟล์
52.การรับแจ้งเกิด(เกิดในบ้าน,นอนบ้าน)อาคารที่มีบ้านเลขที่รวมถึงสถานพยาบาลท้องที่ที่เกิด(ระเบียบฯข้อ52,ข้อ54) คลิกดูไฟล์
53.ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน คลิกดูไฟล์
54.ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน คลิกดูไฟล์
55.การแก้ไขกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย คลิกดูไฟล์
56.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัต คลิกดูไฟล์
57.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร คลิกดูไฟล์
58.การขอลงราบการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551) คลิกดูไฟล์
59.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 คลิกดูไฟล์
60.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกดูไฟล์
61.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ คลิกดูไฟล์
62.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิกดูไฟล์
63.กองคลัง คลิกดูไฟล์
64.การรับชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
65.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิกดูไฟล์
66.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ คลิกดูไฟล์
67.กองช่าง คลิกดูไฟล์
68.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คลิกดูไฟล์
69.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามาตรา 32 คลิกดูไฟล์
70.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน คลิกดูไฟล์
71.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 คลิกดูไฟล์
72.การอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร คลิกดูไฟล์
73.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 คลิกดูไฟล์
74.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 คลิกดูไฟล์
75.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 คลิกดูไฟล์
76.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 คลิกดูไฟล์
77.การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ คลิกดูไฟล์
78.การแจ้งขุดดิน คลิกดูไฟล์
79.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ คลิกดูไฟล์
80.การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ คลิกดูไฟล์
81.การแจ้งถมดิน คลิกดูไฟล์
82.การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ คลิกดูไฟล์
83.กองสาธารณสุข คลิกดูไฟล์
84.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกดูไฟล์
85.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
86.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดฝอยติดเชื้อ คลิกดูไฟล์
87.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
88.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ คลิกดูไฟล์
89.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
90.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกดูไฟล์
91.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม คลิกดูไฟล์
92.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกดูไฟล์
93.การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
94.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คลิกดูไฟล์
95.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
96.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
97.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ คลิกดูไฟล์
98.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
99.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและสิ่งปฎิกูล คลิกดูไฟล์
100.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกดูไฟล์
101.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร คลิกดูไฟล์
102.ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คลิกดูไฟล์
103.การลดขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คลิกดูไฟล์ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email