username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
109
ผู้ชมเมื่อวาน
49
ผู้ชมเดือนนี้
842
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,981
ผู้ชมปีนี้
11,499
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,602

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ก.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63) 10 ก.ค. 2563
กำหนดโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินการ 11 มิ.ย. 2563
แผนการออกปฏิบัติงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 30 เม.ย. 2563
การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 เม.ย. 2563
คู่มือมาตรการและเเนวทางในการดูเเลด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 มี.ค. 2563
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 มี.ค. 2563
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และผลิตหน้ากากอนามัยเทศบาลฟ้าฮ่าม) 24 มี.ค. 2563
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา 06 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 02 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 20 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม รับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 ต.ค. 2562
ขอเชิญชวนวิ่ง FAHAM MINIMARATHON 2019 24 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการแสดงสถานการณ์ดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามใช้ดุลพินิจ 27 มิ.ย. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน 27 มิ.ย. 2562
การสรรหาตำแหน่งว่างสายบริหาร 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 18 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 17 มิ.ย. 2562
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 04 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 04 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 16 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 16 พ.ค. 2562
การจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม 15 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 มี.ค. 2562
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2562 19 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2562 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง แต่งตั้งประธานกีฬา และคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลฟ้าฮ่าม 12 ก.พ. 2562
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ให้ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลา ดังนี้ 24 ธ.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 03 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS 27 พ.ย. 2561
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 พ.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 13 พ.ย. 2561
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 12 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 12 พ.ย. 2561
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 ก.ย. 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำ 17 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ส.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ปรับปรุง ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 ส.ค. 2561
การประเมินประสิทธิภาพขององคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 23 ส.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03 ก.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ปรับปรุง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 ส.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01 มิ.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 พ.ค. 2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 พ.ค. 2561
โรคที่ควรระวังในหน้าฝน 02 พ.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2561 25 เม.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 เม.ย. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561 04 เม.ย. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2561 27 มี.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 22 มี.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 มี.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 01 มิ.ย. 2561
แจ้งให้ประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยง 13 มี.ค. 2561
แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อในสุนัขและแมว ประจำปี 2561 13 มี.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 มี.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม ในระดับตำบล 27 ก.พ. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 16 ก.พ. 2561
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.พ. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 06 ก.พ. 2561
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17 ต.ค. 2560
ประกาศจากประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 04 ต.ค. 2560
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 04 ต.ค. 2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ก.ย. 2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,7 26 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 21 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 18 ส.ค. 2560
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o 05 ก.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 28 มิ.ย. 2560
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรเที่ยงคืน 25 เม.ย. 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 3 ปี(พ.ศ.2560-2562) 10 เม.ย. 2560
ตารางการจัดเก็บขยะในช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 07 เม.ย. 2560
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 03 เม.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 08 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 06 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 29 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำ 24 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 พ.ย. 2559
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ให้ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลา 16 พ.ย. 2559
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 01 พ.ย. 2559
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรเที่ยงคืน หรือพิธีตักบาตร "เป็งปุ๊ด" 06 ธ.ค. 2559
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามขอเชิญผสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 14 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ 16 ก.ย. 2559
ด่วน ประกาศเตือนเรื่อง พายุดีเปรสชั่น 16 ก.ย. 2559
เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 09 ก.ย. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 26 ส.ค. 2559
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย 25 ส.ค. 2559
ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 25 ส.ค. 2559
ออกไปใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 29 ก.ค. 2559
ขอเชิญร่วมงานบุญ หล่อเทียนจำนำพรรษา 14 ก.ค. 2559
โรคติดต่อที่มากับหน้าฝน 12 ก.ค. 2559
แผนการออกปฏิบัติงาน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ประจำปี 2559 07 ก.ค. 2559
ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 14 มิ.ย. 2559
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 08 ส.ค. 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 18 พ.ค. 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 22 เม.ย. 2559
ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตบอล 9 คน ฟ้าฮ่ามคัพ 2559 01 มี.ค. 2559
ขอเชิญร่วมประชุมสภาในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 23 ก.พ. 2559
ขอชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559 03 ก.พ. 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 30 ธ.ค. 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2559 30 ธ.ค. 2558
เชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ในวันอังคาร ที่ 29 ธ.ค.58 25 ธ.ค. 2558
เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 ตำบล 18 ธ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 26 พ.ย. 2558
เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 27 พ.ย.58 26 พ.ย. 2558
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 18 พ.ย. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 09 พ.ย. 2558
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ 2560 04 พ.ย. 2558
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 04 พ.ย. 2558
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 27 ต.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 ต.ค. 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 14 ต.ค. 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน 14 ต.ค. 2558
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหารของเทศ 18 ก.ย. 2558
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ตำรงตำแหน่งในสายงาน 18 ก.ย. 2558
เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 06 ต.ค. 2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัย 18 ส.ค. 2558
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 13 ส.ค. 2558
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 13 ส.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 ส.ค. 2558ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email