200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
60
ผู้ชมเมื่อวาน
172
ผู้ชมเดือนนี้
1,514
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1ปี2562
ข้อมูลพื้นฐาน
คำแถลงงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่่มเติมฉบับที่1ปีงบ2562ลงนามใช้บังคับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกาศใช้
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
ส่วนที่1
ส่วนที่2
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลพื้นฐาน
คำแถลงงบประมาณ
คำแถลงประมาณการรายจ่าย
คำแถลงประมาณการรายรับ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบ2563ลงนามใช้บังคับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกาศใช้
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะกิจการ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับงบเฉพาะกิจการ
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่่วนที่3
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลพื้นฐาน
คำแถลงงบประมาณ
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
คำแถลงงบประมาณรายรับ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2562ลงนามใช้บังคับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกาศใช้
ประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะกิจการ
ประมาณการรายรับงบเฉพาะกิจการ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปี 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2558
ประกาศเทศบัญญัติ
ปกเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email