200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
151
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1.ประกาศ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภา 2.รายงานการประชุมสภา (27/12/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1.ประกาศ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภา 2.รายงานการประชุมสภา (27/12/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ลง23/12/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ลง23/12/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ลง25/11/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ลง25/11/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(30/09/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(30/09/65)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (ลง23/09/65)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (ลง23/09/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา 2.รายงานการประชุมสภา (ลง23/09/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา 2.รายงานการประชุมสภา (ลง23/09/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ลง12/09/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ลง12/09/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ลง07/09/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ลง07/09/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(26/08/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(26/08/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ลง19/08/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ลง19/08/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(11/08/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(11/08/65)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566(11/08/65)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566(11/08/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (03.08.65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (03.08.65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ลง21/07/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ลง21/07/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(24/02/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(24/02/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(28/09/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(28/09/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(20/09/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(20/09/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(27/08/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(27/08/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(16/08/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(16/08/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(14/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(14/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(18/05/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(18/05/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (02/06/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (02/06/65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 /1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(27/05/65
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 /1.เรื่องรับรอประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 /1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(27/05/65งรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(27/05/65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง23/08/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง23/08/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง20/05/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง20/05/65)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565(26/04/65)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565(26/04/65)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (25/02/65
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (25/02/65
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 (ลง25/02/65)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 (ลง25/02/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (ลง21/02/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (ลง21/02/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565(25/01/65)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565(25/01/65)
ประกาศ แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564(05/01/65)
ประกาศ แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564(05/01/65)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22/12/64)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22/12/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (20/12/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (20/12/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง25/11/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง25/11/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (12/10/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (12/10/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2.รายงานการประชุมสภาฯ (28/09/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2.รายงานการประชุมสภาฯ (28/09/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง23/08/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง23/08/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2.รายงานการประชุมสภาฯ (21/09/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2.รายงานการประชุมสภาฯ (21/09/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง20/09/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง20/09/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง03/09/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง03/09/64)
แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม(01/09/64)
แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม(01/09/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 2.รายงานการประชุมสภาฯ (31/08/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 2.รายงานการประชุมสภาฯ (31/08/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 2.รายงานการประชุมสภาฯ (17/08/64)
ประกาศ เรื่อง 1.รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 2.รายงานการประชุมสภาฯ (17/08/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง10/08/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง10/08/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง22/07/64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564(ลง22/07/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (18/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (18/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (18/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (18/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (14/06/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (14/06/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (08/06/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (08/06/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (22/10/63)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (22/10/63)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (20/08/63)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (20/08/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 24/08/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 24/08/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (6/1/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (6/1/63)
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามครั้งแรก (ลง 18/05/64)
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามครั้งแรก (ลง 18/05/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลง18/05/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลง18/05/64)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 (ลง17/05/64)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 (ลง17/05/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก (13/05/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก (13/05/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก (12/05/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก (12/05/64)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (ลง 12/05/64)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (ลง 12/05/64)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลง 12/05/64)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลง 12/05/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งแรก (07/05/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งแรก (07/05/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 07/01/64)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 07/01/64)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 07/01/64)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 07/01/64)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1(25/12/63)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามสาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1(25/12/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 พ.ศ.2563(ลง31/08/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 พ.ศ.2563(ลง31/08/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (20/12/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (20/12/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (21/2/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (21/2/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (27/5/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (27/5/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (23/9/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (23/9/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (26/8/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (26/8/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (19/8/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (19/8/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (9/8/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (9/8/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (29/6/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (29/6/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ( 3/4/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ( 3/4/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ลง3/4/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ลง3/4/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 26/05/63)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 26/05/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563(ลง4/03/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563(ลง4/03/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563(ลง28/01/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563(ลง28/01/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 /2562(ลง03/10/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 /2562(ลง03/10/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 4 /2562 (ลง30/09/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 4 /2562 (ลง30/09/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 - 2 /2562 (ลง18/07/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 - 2 /2562 (ลง18/07/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 - 2 /2562 (ลง24/04/62)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 - 2 /2562 (ลง24/04/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ลง 26/11/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ลง 26/11/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 (ลง 27/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 (ลง 27/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (ลง 09/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (ลง 09/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ลง 01/07/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ลง 01/07/62)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 27/02/63)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 27/02/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 27/02/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 27/02/63)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 27/01/63)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 27/01/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 20/01/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 20/01/63)
ประกาศ ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 20/01/63)
ประกาศ ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 20/01/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ( 14/01/63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ( 14/01/63)
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563(07/01/63)
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563(07/01/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (06/01/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (06/01/63)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (ลงวันที่ 26/12/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (ลงวันที่ 26/12/62)
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (26/11/62)
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (26/11/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ลง 18/09/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ลง 18/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 (ลงวันที่ 30/08/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 (ลงวันที่ 30/08/62)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562 (10/09/62)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 (10/09/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 (ลง 5/09/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 (ลง 5/09/62)
แจ้งการขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (27/08/62)
แจ้งการขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (27/08/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 /2562 (ลงวันที่ 27/08/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 /2562 (ลงวันที่ 27/08/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 (ลงวันที่ 27/08/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 (ลงวันที่ 27/08/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 3/04/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 3/04/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (25/07/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (25/07/62)
แจ้งการขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (28/06/62)
แจ้งการขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (28/06/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง27/06/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง27/06/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 (ลงวันที่ 24/06/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 (ลงวันที่ 24/06/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง13/06/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง13/06/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 28/05/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 28/05/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (ลงวันที่24/04/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (ลงวันที่24/04/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (ลงวันที่24/04/62)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (ลงวันที่24/04/62)
ประกาศ แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (06/03/62)
ประกาศ แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (06/03/62)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 (27/02/62)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 (27/02/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562(30/1/62)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562(30/1/62)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ลง 25/12/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ลง 25/12/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเท0ศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 7/12/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเท0ศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 7/12/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-3 (ลง 5/10/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-3 (ลง 5/10/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (ลง 21/09/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (ลง 21/09/61)
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ลง 20/9/61)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ลง 20/9/61)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง 13/09/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ลง 13/09/61)
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง 03/09/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลง 03/09/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 (ลง 31/08/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 (ลง 31/08/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ลง 30/08/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ลง 30/08/61)
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 (27/8/61)
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 (27/8/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 23/08/6
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 23/08/61)
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17/8/61)
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17/8/61)
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 (17/8/61)
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 (17/8/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 10/08/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 10/08/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (ลง 26/07/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (ลง 26/07/61)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (ลงวันที่ 29/06/61)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (ลงวันที่ 29/06/61)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 (ลงวันที่28/06/61)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 (ลงวันที่28/06/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 22/06/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 22/06/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 25/05/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 25/05/61)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลงวันที่ 29/03/61)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลงวันที่ 29/03/61)
ประกาศ เรื่องแจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 29/03/61)
ประกาศ เรื่องแจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 29/03/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ลงวันที่7/3/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561(ลงวันที่7/3/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่5/3/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 5/3/61)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 26/02/61)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 26/02/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 29/01/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 29/01/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑ (ลงวันที่ 5/01/61)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑ (ลงวันที่ 5/01/61)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 5/01/61)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 5/01/61)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (24/11/60)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 (ลงวันที่ 16/11/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 (ลงวันที่ 16/11/60)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ (ลงวันที่ 5/10/60)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ (ลงวันที่ 5/10/60)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ (ลงวันที่ 5/10/60)
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ (ลงวันที่ 5/10/60)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2560 (ลงวันที่4/10/60)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2560
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 27/09/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 27/09/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 27/09/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 27/09/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 22/09/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 22/09/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 22/09/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 (ลงวันที่22/09/60)
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ลงวันที่12/09/60)
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ลงวันที่12/09/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560(ลงวันที่12/09/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560(ลงวันที่12/09/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 04/09/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 04/09/60)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 31/08/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 31/08/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 25/08/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 25/05/60)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 22/08/60)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 22/08/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 22/08/60)
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ลงวันที่ 22/08/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 7/08/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 7/08/60
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o (ลงวันที่ 26/07/6)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o (ลงวันที่ 26/07/60)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖o วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖o
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖o วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖o
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑/๒๕๖o
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑/๒๕๖o
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o (ลงวันที่ 22/05/60)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o (ลงวันที่ 22/05/60)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ลงวันที่ 22/05/60)
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (ลงวันที่ 27/04/60)
แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ๒๖ เมษายน ๒๕๖o (ลงวันที่ 27/04/60)
แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ๒๖ เมษายน ๒๕๖o
แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ๑๙ เมษายน ๒๕๖o (ลงวันที่ 27/04/60)
แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ๑๙ เมษายน ๒๕๖o
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงวันที่ 07/04/60)
แจ้งรับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์เสียงตามสาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 29 ส.ค.59
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 29 ส.ค.59
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 29 ก.ย.59 (จริง แก้ไขวันที่ 10 ต.ค.59)
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 29 ก.ย.59 (จริง แก้ไขวันที่ 10 ต.ค.59)
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 20 ก.ย.59
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 20 ก.ย.59
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 12 ก.ย.59
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 12 ก.ย.59
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ ๑-๕
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครั้งที่ ๑-๕
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑/๒๕๕๙
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
แจ้งการขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
แจ้งการขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ สภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสภา 2559 ลงวันที่ 9 ก.ค.59
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email