username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
18
ผู้ชมเมื่อวาน
57
ผู้ชมเดือนนี้
57
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,110
ผู้ชมปีนี้
15,950
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
คู่มือ-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม-เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม-เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
ประมวลจริยธรรม ปีพ.ศ.2562
คำสั่ง
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 239/2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีภายในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 211/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 241/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 936/2563 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 173//2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 174/2564 เรื่อง การมอบอำนาจหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 178/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 180/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 107/2564 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email