200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
68
ผู้ชมเมื่อวาน
172
ผู้ชมเดือนนี้
1,514
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น
2101 นักบริหารงานทั่วไป
2102 นักบริหารงานการคลัง
2103 นักบริหารงานช่าง
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
3101 นักจัดการงานทั่วไป
3102 นักทรัพยากรบุคคล
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
3105 นิติกร
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี
3202 นักวิชาการคลัง
3204 นักวิชาการพัสดุ
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
3301 นักประชาสัมพันธ์
3601 นักวิชาการสาธารณสุข
3703 นักผังเมือง
3801 นักพัฒนาชุมชน
3803 นักวิชาการศึกษา
4101 เจ้าพนักงานธุรการ
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
4701 นายช่างโยธา
3602 พยาบาลวิชาชีพ
4702 นายช่างเขียนแบบ
4706 นายช่างไฟฟ้า
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบลา
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ใบคำขอมีบัตรประจำตัว
ใบยกเลิกวันลา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
คู่มือ-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม พ.ศ. 2565
คำสั่ง
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 239/2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีภายในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 211/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 241/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 056/2565 เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 214//2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 216/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 215/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 217/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ 107/2564 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email