username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
109
ผู้ชมเมื่อวาน
49
ผู้ชมเดือนนี้
842
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,981
ผู้ชมปีนี้
11,499
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,602

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
เทศบัญญัติตำบล เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

2562
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การจัดระเบียบงานจราจร และงานเทศกิจ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องมาตรฐานการควยคุมในการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่้ืองการใช้น้ำประปาของเทศบาล พ.ศ. 2553
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามว่าด้วยการสาธารณสุข ปี 2552 เรื่อง การกำจัดปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามว่าด้วยการสาธารณสุข ปี 2552 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามว่าด้วยการสาธารณาสุข ปี 2552 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามว่าด้วยสาธารณสุข ปี 2552 เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2552
2560
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องการใช้น้ำประปาของเทศบาล พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2560
2557
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2558


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email