200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
155
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 64
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 64
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 64
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 64
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนา3ปี(2559-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนา3ปี(2559-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนา3ปี(2560-2562)
แผนพัฒนา3ปี (2560-2562)
แผนพัฒนา3ปี 2557-2559
แผนพัฒนา3ปี 2557-2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่1) ประจำปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่1) ประจำปี 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่1) ประจำปี 2563


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email