username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
109
ผู้ชมเมื่อวาน
49
ผู้ชมเดือนนี้
842
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,981
ผู้ชมปีนี้
11,499
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,602

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561ประจำปีงบประมาณ 2562
ดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฏาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฏาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคมคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2560


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email