200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน



โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่





สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
157
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


นายนิสิต ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
(นักบริหารงานท้องถิ่น)


นายกานต์ ชัยเลิศ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร.053-246184 ต่อ 119


นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร.053-246184 ต่อ 120

นางวรรณเพ็ญ จารุมณี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางกัลยา อาม๊อส
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

นางสดใส ตันจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นางสาวนิรดา วินทกรนุกูล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นางจันทร์จิรา วงษ์เรียบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )







ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email