200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
151
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


นางวรรณเพ็ญ จารุมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางสาวพัณณ์ชิตา โชติสุริยพัทธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายเศรษฐพงษ์ บุญยอดยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

-
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ปก./ชก.

นางสาวจงรักษ์ ยอดคำลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิทูร จินดาสถาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรสวรรค์ จันทร์หอม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นายอภิสิทธิ์ พรมเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางสาวนภัทร ประทุมพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเศรษฐวุฒิ ใหญ่โต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการนิติกร


นางสาวภัคชุดา ษมาจิตตรูญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเจษฎา อาชาศรัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน


นางสาวปภาวรินทร์ อินไผ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางเบญจพร วุฒิเดช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวณิชชารีย์ เจริญพัทธ์ฐากูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนที นกแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นางสาวเยาวลักษณ์ เศรษฐ์ศิริกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุโรจน์ อยู่สาตร์
พนักงานขับรถยนต์


นายวิชิต ประสิทธิ์ศิลป์
พนักงานขับรถยนต์


นายทวี เจริญสุข
พนักงานวิทยุ


นางสาวมณีรินทร์ กรุณา
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวศุภมาส ภิระปัญญา
คนงานทั่วไป


นางสาวอังคณา อะกะเรือน
คนงานทั่วไป


นายบุญรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์
พนักงานดับเพลิง


นายเกรียงศักดิ์ สมปวง
คนงานทั่วไป


นางสาวสุจิตรา ตรัสวงค์
คนงานทั่วไป


-
คนงานทั่วไป


-
คนงานทั่วไป


นายภัทรพงศ์ เจริญยิ่ง
คนงานทั่วไป
 

นายนิธิพัฒน์ มังกรทอง
คนงานทั่วไป


นายบุรฉัตร อินชัย
คนงานทั่วไป


นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ
คนงานทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email