200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
155
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


นางกัลยา อาม๊อส
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง)

นางชุติมา ปัญญารัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวกัญญา คำวิชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาววิยะดา แก้วใส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางฌันทน์ชญา จิรเจริญเกียรติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวรัตนาภรณ์ เนตรแสนศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาววงเดือน อินทรจักร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายวิโรจน์ จันทร์นวล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางอุบลวรรณ วงษ์รักษ์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)


-
นักวิชาการคลัง


นางสาวศิริรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวสุพิศ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธนนันท์ พลภัทรพิจารณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


นางสาวโขมพัฒน์ สุดำริห์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 


นายอารุณ ปินใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัชชา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 


นางสาวภัททิชา วิเชียรวรรณ์
คนงานทั่วไป


นายอิทธิพร พิชัยศิริ
คนงานทั่วไป
 
     

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email