username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
76
ผู้ชมเมื่อวาน
83
ผู้ชมเดือนนี้
83
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,041
ผู้ชมปีนี้
4,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสายสมร ชัยงามเมือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)


นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวประนอม คำฟู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสมพร ร้อยแก้ว
คนงานทั่วไป

นายเอกกมล สถานสถิต
คนงานประจำรถขยะ


นายสุวรรณ วิฑูร
คนงานทั่วไป


นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ
คนงานทั่วไป


นางสาวจุฬาลักษณ์ ประสิทธิ์ศิลป์
คนงานทั่วไป


นายปกรณ์ ณ ลำพูน
คนงานประจำรถขยะ


นายสุชาติ ดำสนิท
คนงานทั่วไป


นางไสว พินยุวงค์
คนงานทั่วไป


นายพินิจ อัศจรรย์
คนงานทั่วไป


-
คนงานประจำรถขยะ


นายพยุงศักดิ์ ปั๋นแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวเสาวลักษณ์ ปาละดี
คนงานทั่วไป


นายรุ่ง วงษ์ษายะ
คนงานทั่วไป


-
คนงานประจำรถขยะ
 

นางสาวอังคณา อะกะเรือน
คนงานทั่วไป


-
คนงานประจำรถขยะ

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email