200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
136
ผู้ชมเมื่อวาน
259
ผู้ชมเดือนนี้
0
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,875
ผู้ชมปีนี้
40,595
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
27,204

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
ฟ้าฮ่ามงามตา ประชาร่วมใจ ก้าวไปด้วยความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
12 ต.ค. 2565
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
12 ต.ค. 2565
ประกาศ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
06 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
06 ต.ค. 2565
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
06 ต.ค. 2565

กิจกรรม

โครงการชุมชนสะอาด ฟ้าฮ่ามงามตา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ค คลิกดูไฟล์ [23 พ.ย. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [04 พ.ย. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมื คลิกดูไฟล์ [18 ต.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 69 รายการ คลิกดูไฟล์ [10 ต.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูเริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ คลิกดูไฟล์ [07 ต.ค. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์ [13 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ คลิกดูไฟล์ [02 ก.ค. 2563 ]
ประกาศ เปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2(ซอย2) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เม คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา คลิกดูไฟล์ [09 พ.ค. 2560 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดขะจาว หมู่ที่2 บ้านลังกา คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2560 ]

งานกิจการสภา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ลง25/11/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 1.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.รายงานการประชุมสภา(30/09/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (ลง23/09/65) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรับรองผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา 2.รายงานการประชุมสภา (ลง23/09/65) คลิกดูไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ลง12/09/65) คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6500018 15 พ.ย. 2565 ผิวถนนเสียหายมาก ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย วันดีxxx
6500017 04 พ.ย. 2565 ปัญหาการทิ้งขยะของ บจก. ฟิวเจอร์ ม.5 ฟ้าฮ่าม ถึง จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้ โดย Thi Lxxx
6500016 28 ต.ค. 2565 เสียงดังจากร้านเหล้ารบกวบคนในหมู่บ้าน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นายยนxxx
6500015 14 ก.ย. 2565 อู่ซ่อมรถยนต์ทำความเดือดร้อน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นายผดxxx
6500014 18 ส.ค. 2565 แผ่นสังกะสี จะหลุดตอนมีลมพัด ถึง แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต โดย นางวรxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย อปท.  
นางสุนันทา แสวงธีรกูล
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2565
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุด


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


เชิญชวนร่วมงานลอยกระทง สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email

ปิด